Back to top

关于开展学业奖学金、国家奖学金评选的通知

具体通知请下载附件或班级QQ群文件。
申请一等学业奖学金的同学才需要交申请表,不申请的自动默认为二等学业奖学金。
表格也在附件中,先交学院的学业奖学金申请表和国家奖学金申请表即可。
交表截止时间:9月15日下午4点
交表地点:教学行政楼725室胡老师处;电子档发送至:essgrad@ustc.edu.cn
文档名为:学号+姓名+学业(或国家)

                                                                       地球和空间科学学院

                                                                          2017年9月12日